Farmářské trhy

Praha 10, Kubánské náměstí

Tržní řád

Lokalita

Kubánské náměstí, Praha 10, parc.č. 1673, k.ú. Vršovice, zpevněná plocha náměstí

Farmářské tržiště

Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Jedná se o vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen tržiště), kde mohou především farmáři, prvopěstitelé a prvochovatelé, je-jich rodinní příslušníci, případně jiní, jimi určení prodejci (dále jen prodejci) prodávat v čase stanoveném tržním řádem své produkty, výrobky, výpěstky (dále jen farmářské výrobky), jejichž sortiment taktéž upravuje tržní řád. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné, demontovatelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem, který je vyvěšen v prostorách tržiště, případně je k dispozici u správce tržiště.

Prodejní místo / stánek

Prodejní místo /stánek musí být na vhodném, trvale dobře viditelném místě označeno jménem a příjme-ním, popřípadě obchodní firmou prodejce – fyzické osoby, nebo názvem, popřípadě obchodní firmou u prodejce – právnické osoby a identifikačním číslem prodejce. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové prodejní místo / stánek, které mu bylo zástupcem provozovatele tržiště přiděleno.

Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě, dobrém technickém stavu a provádět drobné opravy stánku do hodnoty 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), pokud se se správcem tržiště nedohodne jinak.

Čistota a bezpečnost

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, dodržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,

c) průběžně odstraňovat obaly a odpad ze zboží na správcem určené místo utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadných a dobře čistitelných materiálů,

e) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené za-vadlých částí,

f) pro prodej živočišných produktů dodržovat základní veterinární a hygienické podmínky, dle přílohy tržního řádu,

g) osobními vozidly parkovat pouze v prostoru určeném správcem tržiště v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. výjimky, které udělí prodejci správce tržiště,

h) pro prodejce je v prostoru tržiště zajištěna toaleta s tekoucí vodou a samostatně dřez s teplou vodou pro umytí rukou. Tržiště je vybaveno sběrnými nádobami na odpad a odpadkovými koši pro návštěvníky tržiště.

Prodejní sortiment

Na tržišti se mohou prodávat výhradně farmářské výrobky z domácích (českých) farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z domácí (české) produkce. Ze široké a možné nabídky výrobku výběrem uvádíme: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, víno, pivo, destiláty, apod.

Práva správce

Správce si vyhrazuje právo posoudit nabízený prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen místo) a rezervovaný stánek do 8:30 neobsadí, má správce právo místo bez náhrady poskytnout jinému prodejci.

Otevírací doba tržiště

Tržiště je otevřeno v prodejní dny od 8:00 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 14:00 v závislosti na denním světle. Rozsah prodejních dnů je k dispozici na www.farmarsketrhyp10.cz a na vývěsce v prostoru tržiště.

Povinnosti prodejce

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení dle platných předpisů. Všichni pro-dejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

Doprava a parkování

Parkování je prodejci povolena určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem tržiště. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá správce.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám, anebo jeho pomocníci způsobí. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Správa a vedení tržiště:

Pořadatel trhů: Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, pověřený odbor: Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, 267 093 519.

Správce trhů: PRAHA 10 – Majetková a.s., Vršovická 68, Praha 10, IČO 272 05 703.

Vedoucí tržiště: Milan Doruška – 724 383 251, e-mail: doruska@majetkova.cz (řízení trhů).

Manažer tržiště: Lucie Bobáňová – 601 309 701, e-mail: bobanova@majetkova.cz (organizace trhů).

Správce tržiště: Jiří Zoubek – 775 228 030 (technická podpora – elektřina, voda, poruchy, havárie, atp.).

Účetní tržiště: Nicole Dvořáková – 739 003 851, e-mail: dvorakova@majetkova.cz (účtování nájmů), případně: 267 093 399 (účetní odd. Majetková).

 

Příloha č. 1 Tržního řádu

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů

V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně nezávadné živočišné produkty, které splňují požadavky stanovené v §18 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou obecně považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji, je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin a uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

Obecné podmínky pro prodej živočišných produktů

 1. Prodejní zařízení musí být konstruována a udržována čistá a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno rizi-ku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.
 2. Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících (zařízení k hygienic-kému umytí a osušení rukou, toalety).
 3. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, musí být v dobrém stavu a musí být snadno čistitel-né, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů.
 4. Musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, jeli nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení.
 5. Musí být zajištěno, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje.
 6. Musí být k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé nebo studené pitné vody.
 7. Musí být k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a odstraňování nebezpečných nebo nepoživatelných látek a odpadu.
 8. Musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchovávání potravin při vhodné teplotě a pro kontrolu teplot.
 9. Potraviny musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.
 10. Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Musí nosit vhodný čistý a je-li ne-zbytné, ochranný oděv.
 11. Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.
 12. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

Prodej živočišných produktů ze závodů schválených a registrovaných, popř. jen registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou

Živočišné produkty, které nejsou prodávány jako přebytky chovatelem, musí pocházet ze závodů schvá-lených a registrovaných, popř. jen registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou. U těchto produktů platí obecné požadavky. Pro orientaci uvádíme následující požadavky:

Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do plus 4 °C, čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do plus 7 °C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT (např. trvanlivé mléko) je do plus 24 °C, ostatních mléčných výrobků od plus 4 do plus 8 °C. Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách de-klarovaných výrobcem. Vhodné teplotní podmínky musí být průběžně sledovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány po celou dobu prodeje. Dále musí být chráněny před kontami-nací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné zařízení k zajištění odpovídající osobní hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). Při prodeji nebalených produktů odpo-vídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění, popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo v místě prodeje. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné ma-nipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní).

Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 až §8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.

Prodej přebytků chovatelem

Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, přičemž u jednotlivých komodit nutno respektovat tyto skutečnosti:

Čerstvé drůbeží maso

Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně. Při prodeji musí být drůbež vykuchána.

Čerstvé králičí maso

Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

Vejce

Čerstvá vejce musí být prosvícená a označena s uvedením jména a adresy chovatele, musí být skladová-na při nekolísavé teplotě plus 5 až plus 18 °C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na vidi-telném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum mini-mální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.

Med

Med musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

Sezónní prodej živých ryb

Vzhledem k tomu, že nejen v předvánočním období, ale i na farmářských trzích v Praze je velmi rozšířen prodej ryb, uvádíme podmínky pro sezonní prodej ryb vydávané žadatelům o tento způsob prodeje MěVS v Praze. Žadatel o vydání podrobných veterinárních podmínek pro provozování stánkového pro-deje ryb je povinen uvést:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, jméno, příjme-ní, místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu) a identifikační číslo, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, které doloží živnostenským listem nebo vý-pisem z obchodního rejstříku, telefon, e-mailovou adresu,
 • přesnou adresu umístění stánku, tj. ulici a číslo domu, před kterým bude stánek umístěn (např. Vinohradská 13, Praha 2, nikoli OC Paprsek),
 • plánek prodejního místa s vyznačením zdroje vody a kanálu pro odtok vody.

  V každém prodejním místě musí být pro kontrolní orgány k dispozici kopie:

 • dokladu o vydání podrobných podmínek pro osoby, které provozují stánkový sezónní prodej, vydaném MěVS v Praze pro danou sezónu,
 • vlastnoruční podpis všech pracovníků stánku jako doklad o proškolení stanovených veterinár-ních podmínek,
 • smlouvy o odvozu a likvidaci vedlejších živočišných produktů (dále jen VŽP)
 • povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu,
 • dokladu o původu ryb (místo posledního sádkování).

  Žadatel podá svou žádost na MěVS v Praze nejméně 10 dní před plánovaným zahájením činnosti!

Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb

 1. Prodejní místo k této činnosti musí splňovat tyto základní hygienické požadavky vybavení:
 • Prodejní pult s omyvatelnou, dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji a odpadním otvorem, váhy.
 • Dostatečně velké kádě na úchovu živých ryb se zabezpečeným neustálým přívodem zdravotně nezávadné vody a jejím odtokem, popř. zajistit úchovu ryb ve vodě obohacené kyslíkem. Při použití aeračního zařízení musí být voda v nádrži vyměněna alespoň jednou denně. V kádích a příručních nádržích musí být voda čistá o teplotě 0 ° až plus 10 °C, kádě nesmí být přeplněny. Poměr hmotnosti živých tržních ryb a
  množství vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě vody, je:

Kapr v kg na 1 000 litrů vody

Teplota vodyHmotnost rybNejnižší nasycení kyslíkem
0 - 5 °C1 200 kg40 %
5 - 10 °C1 000 kg a méně40 %
10 - 15 °C700 kg40 %
 • Prodejní místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejkratší odtok odpadních vod do kanalizace a nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s živými rybami.
 • Nepropustné uzavíratelné a označené nádoby na VŽP. Nádoby na vnitřnosti, žábry, šupiny, střeva, ploutve apod. budou označené nápisem „VŽP 3. kategorie“ a „Není určeno pro lidskou spotřebu“. Nádoby na uhynulé ryby budou označené „VŽP 2. kategorie“ a „Není určeno k výživě zvířat“.
 1. Prodávající musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami (gumovými zástěrami, holínkami a rukavicemi) a vlastnit platný zdravotní průkaz.
 2. V každém prodejním místě musí být pro kontrolní orgány k dispozici: veterinární podmínky pro sezónní prodej živých ryb vydané MěVS v Praze pro danou sezónu včetně příloh, povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu a doklady o původu ryb (místo posledního sádkování).
 3. Živé tržní ryby se musí přepravovat ve vhodných přepravních nádobách a zařízeních ve vodě. Manipulace s rybami musí být prováděno tak, aby nedocházelo k jejich poranění.
 4. Během prodejní činnosti musí být prováděn průběžný úklid, po ukončení prodeje celkový úklid prodejního místa.
 5. Při zacházení s živou rybou a jejím následném zabíjení musí být dodržovány požadavky zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, zejména s důrazem na §6 – péče o ryby před usmrcením.

Zásady manipulace a porážení ryb při sezónním prodeji ryb z hlediska zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

Přeprava (dle zákona a vyhl. č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě):

Ryby lze přepravovat pouze v kontejnerech s odpovídajícím prostorem, větráním, teplotou (viz přechovávání ryb). Během přepravy, přemísťování, usmrcování nesmí být zvíře vystaveno jakékoliv jiné než nezbytné bolesti nebo utrpení. Nakládka a vykládka zvířat musí probíhat způsobem, který nepůsobí zvířatům utrpení nebo poškozuje jejich zdravotní stav. Přepravovat zvířata lze v dopravních prostředcích, které zabezpečují pohodu zvířat, minimalizují zranění.

Přechovávání (dle vyhl. č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování):

Živé tržní ryby se uchovávají v kádích, příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která ne-ohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody, a to při odpovídající hustotě obsádky a množství kyslíku ve vodě (dle vyhl. č. 382/2004).

Usmrcování (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání):

Ryby lze usmrcovat pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení za hlavou. Vykrvování ryb musí být zahájeno bezprostředně po jejich omráčení, při-čemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykrvení. Před ukončením vykrvení se nesmí provádět žádný zpracovatelský úkon. Nástroje, materiál, vybavení sloužící k omračování a vykrvování musí být sestrojeny, udržovány a používány tak, aby k úkonům docházelo rychle a účinně.

Při manipulaci s živými rybami je zakázáno:

 1. zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví
 2. vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber
 3. vtlačovat prsty do očnic
 4. násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí
 5. omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem, než je uvedeno výše
 6. uplatňovat předsudek píchání nože do krajiny ocasní jako způsob usmrcování ryb
 7. zabíjení ryb do zásoby
 8. znečišťovat stanoviště krví a rybím odpadem

Odpady

Odstraňování odpadu (komunálního i odpadů živočišného původu) musí být součástí tržního řádu. Pro případ výskytu VŽP musí být v tržním řádu uvedeno telefonní číslo na asanační podnik (kafilérii), který by zajistil jeho neškodné odstranění. K dispozici musí být odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu. Odvoz je třeba zajistit vozidlem osoby, která má povolení k výkonu veterinární asanační činnosti. Za případné skladování a odvoz VŽP odpovídá provozovatel tržnice a tržiště.

Sanitace

Tržní řád musí obsahovat pravidla čištění a dezinfekce a deratizace prostorů tržnice nebo tržiště a pravi-dla osobní hygieny osob podílejících se na zacházení s prodávanými živočišnými produkty.

Kontakt

Správce trhů

PRAHA 10 – Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 38  Praha 10 – Vršovice

IČO: 27205703
DIČ: CZ27205703

Správce tržiště

Ing. Jaroslav Konečný
e-mail: konečny@majetkova.cz
tel (+420): 728 565 056

web vytvořil: jkrenek.cz